Zaterdagmiddag 12 februari  hielden we onze jaarlijkse zendingsdag, dit jaar alleen een middag i.v.m. de huidige omstandigheden, in de Dorpskerk van de gemeente Staphorst. Ongeveer 350 mensen waren aanwezig en ook online luisterden velen mee.

Ds. A. Verschuure sprak over de betekenis en het zien van het Licht naar aanleiding van de woorden uit Johannes 8 vers 12: ‘Ik ben het Licht der wereld’. Christus als de enige grond en fundament van de Zaligheid, waarvan de Dordste Leerregels getuigen (Hfdst. 2, artikel 3): Deze dood van den Zone Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld.

Vervolgens vertelde bestuurslid K. Mulder uit het leven van ds. S. Ralevic, die ons op 30 november 2021 is ontvallen. Daarbij werden de woorden ‘Soli Deo Gloria’ centraal gesteld, het gaat/ging niet om het leven van ds. S. Ralevic, maar over het wonderlijke genadewerk van God in zijn leven. En hoe de Heere Zijn dienstknechten wil gebruiken als een middel in Zijn hand tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot verheerlijking van Zijn Naam! Daarnaast werden een aantal overige activiteiten van de stichting voor het voetlicht gehaald, zoals het lesgeven door Nederlandse professoren aan de theologische school (BTF) en de ondersteuning van ds. L. Harangozo (het drukken van het boekje van Mary Jones in de Hongaarse taal).

Als laatste sprak ds. D. Zoet. Hij opende Gods Woord vanuit 2. Koningen 5 vers 1-10, de geschiedenis van de genezing van Naäman de Syriër. Het beschamende voorbeeld van het jonge slavinnetje, dat als een zendeling in een vreemd land, zich niet schaamt voor én trouw bleef aan God. En haar ongeneeslijke zieke heer wijst op ‘den profeet die te Samaria is; dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen’ (vers 3). Vervolgens horen we niets meer van het meisje, ds. Zoet: ‘Boodschappers vallen weg, de Boodschap blijft over!’ De weg van reiniging van het hart en leven werd getekend. Zijn wij schoon, gereinigd uit de tweede Adam, Christus? Niet vanwege enig werk van ons, maar wat is dan de reden daarvan? ‘Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen!’

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen;
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen
Dan sneeuw die vers op ’t aardrijk nederviel.

Hieronder kunt u de verschillende (s)preekbeurten terugluisteren.

Ds. A. Verschuure:

Dhr. K. Mulder:

Ds. D. Zoet:

 

Hier vindt u eveneens een korte terugblik op de middag: artikel RD.

Voor informatie over de te houden Drive Thru verwijzen we u naar deze pagina.

 

Start typing and press Enter to search