Grondslag en verantwoording

Funda-
ment

Grondslag

De Stichting Balkanzending verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. De financiële administratie wordt jaarlijks door een accountant gecontroleerd. Het jaarverslag is hieronder in te zien.
De stichting heeft geen bureaukosten.

Jaarverslag

Zie voor het jaarverslag 2022 de onderstaande link:

ANBI

Hieronder vindt u het standaardformulier publicatieplicht van Fondswervende instellingen i.v.m. ANBI.

Visie en missie

Visie

Met de tot onze beschikking staande middelen, verspreiding (lectuur) & verkondiging (prediking en onderwijs) van Gods Woord op de Balkan blijvend te bevorderen en ondersteunen (geestelijk en financieel) door samenwerking met, op Schrift en belijdenis gegronde, lokale kerk, zendingsorganisaties, of (lokale) onderwijsinstanties aan te gaan.

Missie

Het verlenen van geestelijke en financiële steun aan de (verdrukte) kerk, de gemeenten in opbouw en het bevorderen van het gereformeerd verstaan van Gods Woord voor de predikanten in opleiding op de Balkan, uitgaande van een Schriftuurlijk-bevindelijke waarheid gegrond in Gods Woord, zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid en de 3 sola’s van de Reformatie.

Start typing and press Enter to search