BalkanZending

De stichting BalkanZending vindt haar grondslag in de Bijbeltekst 1 Johannes 3: 17. De stichting is in de eerste instantie opgericht om directe hulp te bieden aan de predikant Simo Ralević (1940-2021). Ds. Ralević verspreidde al sinds 1969 Bijbels en geestelijke lectuur over de gehele Balkan en daarbuiten.

Daarnaast ondersteunt het ook de in 2013 opgerichte Theologische school (BTS – zie activiteiten), tevens zijn er nauwe contacten gelegd met ds. L. Harangozoo, predikant in het noorden van Servië.

BTS

De in 2013 opgerichte Theologische school in Niš wordt sinds dat jaar door de stichting gesteund. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste verleent de stichting financiele steun en ten tweede worden er gastlessen vanuit Nederland verzorgd. O.a. hebben ds. K. Veldman, zijn zoon ds. M. Veldman, prof. dr. W. van Vlastuin en dr. P. de Vries er gedoceerd.

Lukas 10: 2 – Hij zeide dan tot hen: ‘De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.’

Balkan on Mission

Lees hier en in ons voorlichtingsblad meer over het nieuwe project: Balkan on Mission.

Missie & visie BalkanZending

Het verspreiden van Bijbels en geestelijke lectuur over de gehele Balkan en daarbuiten. Klik hier voor een verdere omschrijving.

De stichting vindt haar grondslag in Gods onfeilbaar Woord, met name in de woorden van 1 Johannes 3: 17:  ‘Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?’

Start typing and press Enter to search